Doanh thu Viettel vượt 234.000 tỷ, lợi nhuận 37.600 tỷ đồng

Doanh thu Viettel vượt 234.000 tỷ, lợi nhuận 37.600 tỷ đồng

Kết thúc năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ, hệ sinh thái công nghệ sẵn sàng trở thành nhà cung cấp dịch vụ số bên cạnh vai trò là nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông đã được định vị trong suốt gần hai thập kỷ qua.